Výročná schôdza TJ Vihorlat 2016

26.01.2016

       Dňa 24. januára 2016 sa uskutočnilo Valné zhrmaždenie (výročná schôdza TJ Vihorlat), na ktorej sa zúčastnio 23 členov Telovýchovnej jednoty. Otvorenie schôdze previedol predseda TJ pán František Barna, následne Valné zhromaždenie schválilo program schôdze:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Voľba pracovných komisií.
4. Správa o činnosti za rok 2015.
5. Správa o hospodárení za rok 2015.
6. Správa mandátovej komisie.
7. Zhodnotenie pôsobenia A - mužstva za rok 2015.
8. Zhodnotenie pôsobenia mládežníckych mužstiev za rok 2015.
9. Voľba predsedu TJ Vihorlat.
10. Voľba výboru TJ Vihorlat.
11. Voľba revízora TJ Vihorlat.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesenia.
14. Záver. 

         Schôdza pokračovala 3. bodom, v ktorom si Valné zhromaždenie zvolilo pracovné komisie v tomto zložení:

- Mandátová komisia: Štefan Max - predseda, Jakub Max, Tomáš Kislík.
 Volebná komisia: Matúš Michalenko - predseda, Peter Gnip, Tomáš Ľonc.
- Návrhová: František Kepič - predseda, Ján Barna, Dominik Blaho. 

         Správu o činnosti Telovýchovenj jednoty za rok 2015 predniesol manažér TJ Vihorlat Ing. Matúš Brečka. Správu o hospodárení za rok 2015 predniesla ekonómka TJ Vihorlat pani Ing. Marianna Širgeľová, kde boli účastníci oboznámení s tým, koľko finančých prostriedkov sa podarilo získať a na aké jednotlivé náklady boli tieto prostiredky použité. Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Štefan Max. Skonštatoval, že z pozvaných 30 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastnilo 23, čo predstavuje takmer 77 % účasť, čiže Valné zhromaždenie je uznesenia schopné. Pôsobenie mužstva dospelých futbalového oddielu TJ Vihorlat v roku 2015, predovšetkým jesennej časti sezóny 2015/2016 zhodnotil tréner mužov Tomáš Cenkner. Štatistické údaje mužstva doplnil pán František Barna. Čo sa týka mládeže, tak do sezóny 2015/2016 boli prihlásené dve mládežnícke družstvá, žiaci a dorastenci. Zhodnotenie činnosti oboch mužstiev TJ Vihorlat prezentoval valnému zhromaždeniu Ing. Matúš Brečka, ktorý od jesene 2015 vedie oba celky. V 9. bode programu pán František Barna informoval valné zhromaždenie o svojom odstúpení z funkcie predsedu TJ Vihorlat. Následne predseda volebnej komisie pán Matúš Michalenko predniesol návrh na voľbu predsedu verejným hlasovaním, ktoré bolo jednomyseľne schválené. Verejným hlasovaním bol do funkcie predsedu TJ Vihorlat jednomyseľne zvolený Mgr. Dávid Žír. Následne bola prevedená aj voľba členov nového výboru. Predseda volebnej komisie pán Matúš Michalenko predniesol návrh na verejné hlasovanie, ktoré bolo jednomyseľne schválené. Verejným hlasovaním boli do výboru jednomyseľne zvolení: 

Mgr. Dávid Žír - predseda TJ
Ing. Matúš Brečka - manažér
Ing. Jozef Širgeľ - ekonóm
Tomáš Cenkner - tréner mužov
Miloš Brečka - člen výboru
František Barna - člen výboru
Antonín Dudič - člen výboru 

          Valné zhromaždenie pokračovalo voľbou revízora (kontrolóra) TJ Vihorlat. Predseda volebnej komisie pán Matúš Michalenko predniesol návrh na voľbu revízora TJ Vihorlat verejným hlasovaním, ktoré bolo jednomyseľne schválené. Do funkcie revízora bol navrhnutý pán Pavol Michalenko. Revízor bol prítomnými jednomyseľne schválený. V diskusii vystúpili traja delegáti, a to Ing. Matúš Brečka, Mgr. Dávid Žír a Miloš Brečka. Ich príspevky sa týkali cieľov jednotlivých družstiev v jarnej časti futbalového ročníka 2015/2016, zimnej prípravy, posilnenia kádra dospelých a kádra dorastu. Taktiež starostlivosti o futbalové ihrisko, kde bude treba zabezpečiť rekonštrukciu lavičiek náhradníkov, výstavbu krytého stanovišťa pre kameramana a tiež boli spomenuté možnosti ozvučenia tribúny a futbalového ihriska pre domáce majstrovské zápasy. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie pán František Kepič. Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. Záver previedol nový predseda TJ Vihorlat Zemplínske Hámre poďakovaním za účasť a zaželal športovcom v roku 2016 veľa športových úspechov. 

 V Zemplínskych Hámroch dňa 24. januára 2016.