Výročná schôdza TJ Vihorlat 2017

19.02.2017

Dňa 19. februára 2017 sa konala výročná schôdza TJ Vihorlat. Otvorenie previedol predseda a štatutárny zástupca TJ Vihorlat Zemplínske Hámre p. Mgr. Dávid Žír. Následne bližšie predstavil program valného zhromaždenia, ktorí všetci prítomní obdržali v pozvánke:

 • Otvorenie.
 • Schválenie programu.
 • Zostavenie návrhovej komisie.
 • Správa o činnosti za rok 2016.
 • Správa o hospodárení za rok 2016.
 • Informácie o rozpočte na rok 2017.
 • Zhodnotenie pôsobenia A - mužstva za rok 2016.
 • Zhodnotenie pôsobenia mládežníckych mužstiev za rok 2016.
 • Diskusia.
 • Schválenie uznesenia.
 • Záver.

Program valného zhromaždenia bol jednomyseľne schválený.

Pokračovalo sa 3. bodom: Valné zhromaždenie zvolilo návrhovú komisiu v tomto zložení: Pavol Michalenko - predseda, Tomáš Cenkner, Matúš Michalenko.

Správu o činnosti za rok 2016 prítomným predniesol predseda TJ Vihorlat p. Mgr. Dávid Žír, kde postupne prezentoval a hodnotil celoročné aktivity členov TJ. Správu o hospodárení za rok 2016 predniesol manažér TJ Vihorlat p. Ing. Matúš Brečka. Správa sa týkala predovšetkým celoročných príjmov, nákladov a použitia finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach. 

V bode č. 6 bol prítomným prezentovaný predpokladaný rozpočet na rok 2017, najmä predpokladané príjmy. Tento bod mal však len informatívny charakter, lebo zatiaľ je známa len výška sumy z dotácie od obce. Ďalším zdrojom prímov sú dotácie poskytované SFZ, príjem finančných prostriedkov z poukázania 2 % z daní a prípadné sponzorské príspevky, výška týchto jednotlivých príjmov však nie je zatiaľ vopred známa.

Následne sa preberalo účinkovanie mužstva dospelých futbalového oddielu TJ Vihorlat v roku 2016, a to predovšetkým účinkovanie v II. Triede OBFZ Humenné v jesennej časti sezóny 2016/2017. Uplynulý futbalový rok zhodnotil hrajúci tréner mužstva p. Tomáš Cenkner. Príspevok sa týkal výkonov v majstrovských zápasoch, účasti hráčov na tréningovom procese a na záver aj štatistických údajov o odohratých zápasoch, získaných bodoch a vstrelených a inkasovaných góloch mužstva.

Zhodnotenie činnosti mládežníckych družstiev TJ Vihorlat prezentoval valnému zhromaždeniu p. Ing. Matúš Brečka, kde na začiatok spomenul účinkovanie dorastu a žiakov v jarnej časti sezóny 2015/2016 a potom sa venoval jesennej časti sezóny 2016/2017, v ktorej súťažne pôsobia opäť dve mládežnícke družstvá, žiaci a dorastenci. Žiaci v I. triede a dorast v II. Triede OBFZ Humenné. Príspevok sa týkal najmä hodnotenia majstrovských zápasov a celoročného tréningového procesu. 

V diskusii vystúpili štyria účastníci, a to páni Miloš Brečka, Tomáš Cenkner, Mgr. Dávid Žír a Ing. Jozef Širgeľ. Ich príspevky sa týkali cieľov družstva dospelých v jarnej časti futbalovej sezóny 2016/2017 a posilnenia kádra dospelých. Diskutovalo sa o jarnej brigáde na futbalovom ihrisku, na ktorej sa budú podieľať hráči TJ Vihorlat a o dokončení a osadení nových striedačiek (lavičiek náhradníkov). Taktiež sa diskutovalo o starostlivosti o futbalové ihrisko (kosenie, hnojenie, zavlažovanie, príprava na majstrovské stretnutie), ktoré bude zabezpečovať p. Mgr. Dávid Žír a p. Antonín Dudič.

Návrh na schválenie uznesenia predniesol člen návrhovej komisie p. Bc. Pavol Michalenko. Uznesenie bolo účastníkmi valného zhromaždenia jednomyseľne schválené.

Záver previedol taktiež predseda TJ Vihorlat Zemplínske Hámre s poďakovaním za účasť a zaželal športovcom v roku 2017 veľa športových úspechov.

V Zemplínskych Hámroch dňa 19. februára 2017.