Výročná schôdza TJ Vihorlat 2018

15.01.2018

       Nedeľu 14. januára sa vo vzdelávacej miestnosti obecného múzea konala Výročná členská schôdza (Valné zhromaždenie) TJ Vihorlat Zemplínske Hámre. Otvorenie schôdze previedol predseda a štatutárny zástupca TJ Vihorlat Zemplínske Hámre Mgr. Dávid Žír. Následne prítomným predstavil program:

 • Otvorenie.
 • Oboznámenie sa s programom, schválenie.
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
 • Správa o činnosti za rok 2017.
 • Správa o hospodárení za rok 2017.
 • Informácie o rozpočte TJ na rok 2018.
 • Zhodnotenie pôsobenia A - mužstva FO za rok 2017.
 • Zhodnotenie pôsobenia mládežníckych mužstiev FO za rok 2017.
 • Činnosť v roku 2018
 • Diskusia.
 • Schválenie uznesenia.
 • Záver.

Program valného zhromaždenia bol prítomnými jednomyseľne schválený.

Valné zhromaždenie si zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Pavol Michalenko - predseda, Tomáš Cenkner - člen, Matúš Michalenko - člen. Za overovateľov zápisnice boli zvolení Miloš Brečka a Ing. Jozef Širgeľ, za zapisovateľa Ing. Matúš Brečka.

Správu o činnosti za rok 2016 prítomným predniesol predseda TJ Vihorlat p. Mgr. Dávid Žír, kde postupne prezentoval a hodnotil celoročné športové a spoločenské aktivity členov TJ Vihorlat. 

Správu o hospodárení za rok 2017 predniesol manažér TJ Vihorlat Ing. Matúš Brečka. Správa sa týkala predovšetkým celoročných príjmov, nákladov a použitia finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach.


V bode č. 6 bol prítomným prezentovaný predpokladaný rozpočet na rok 2018, najmä predpokladané príjmy. Tento bod mal však len informatívny charakter, lebo na začiatku roka je známa len výška dotácie od obce a prostriedkov od súkromných sponzorov. Ďalším zdrojom prímov sú dotácie poskytované SFZ, príjem finančných prostriedkov z poukázania 2 % z daní z príjmov, ktorých výška nie je vopred známa.

V siedmom bode sa preberalo účinkovanie mužstva dospelých futbalového oddielu TJ Vihorlat v roku 2017. Účinkovanie v II. Triede OBFZ Humenné v jarnej časti sezóny 2016/2017 zhodnotil v tomto ročníku hrajúci tréner mužstva pán Tomáš Cenkner. Jesennú časť sezóny zhodnotil súčasný tréner pán Emil Karľa. Príspevky sa týkali výkonov v majstrovských zápasoch, účasti hráčov na tréningovom procese a na záver aj štatistických údajov o odohratých zápasoch, získaných bodoch, vstrelených a inkasovaných góloch mužstva.

Zhodnotenie činnosti mládežníckych družstiev futbalového oddielu TJ Vihorlat za rok 2017 prezentoval valnému zhromaždeniu Ing. Matúš Brečka, kde na začiatok spomenul účinkovanie dorastu a žiakov v jarnej časti sezóny 2016/2017 a potom sa venoval jesennej časti sezóny 2017/2018, v ktorej súťažne pôsobilo už iba družstvo žiakov v I. triede OBFZ Humenné. Príspevok sa týkal najmä hodnotenia majstrovských zápasov a účasti hráčov na tréningovom procese, po ktorom sa vedenie FO zhodlo na tom, že družstvo treba pred jarnou časťou doplniť o ďalších hráčov. 

V bode č. 9 tréner mužstva dospelých predniesol plán tréningov a prípravných zápasov pre prípravu na jarnú časť sezóny 2017/2018. Predseda TJ tento doplnil o informácie o plánovaných športovo-spoločenských podujatiach v roku 2018.

V diskusii vystúpili traja účastníci, a to páni Emil Karľa, Tomáš Cenkner a Mgr. Dávid Žír. Ich príspevky sa týkali cieľov družstva dospelých v jarnej časti futbalovej sezóny 2017/2018 a posilnenia kádra dospelých. Taktiež sa diskutovalo aj o starostlivosti o futbalové ihrisko (kosenie, hnojenie, zavlažovanie, príprava na majstrovské stretnutie), ktoré budú zabezpečovať Mgr. Dávid Žír a pán Antonín Dudič. V tomto bode sa ďalej diskutovalo o tom, kto bude zabezpečovať pranie dresov a starostlivosť o hráčsku vystroj. Táto otázka však ostala nevyriešená, s tým že do začiatku jarnej časti sezóny sa tento problém musí vyriešiť.

Návrh na schválenie uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie pán Pavol Michalenko. Uznesenie bolo účastníkmi valného zhromaždenia jednomyseľne schválené.

Záver previedol taktiež predseda TJ Vihorlat Zemplínske Hámre s poďakovaním za účasť a zaželal športovcom v roku 2017 veľa športových úspechov.

Zemplínske Hámre, dňa 14. januára 2018.