História Telovýchovnej Jednoty

          TJ Vihorlat Zemplínske Hámre bola založená valným zhromaždením dňa 25.11.1949 pod vtedajším názvom Jednotná Telovýchovná Organizácia Sokol Sninské Hámre. Jej zakladateľom a prvým predsedom bol učiteľ Ján Potocký. Dňa 22.2.1953 sa názov zmenil na Dobrovoľnú Športovú Organizáciu Sokol Sninské Hámre. Po vzniku Československého zväzu telesnej výchovy (ČSZTV) v roku 1957 sa názov mení na TJ ČSZTV Sokol Sninské Hámre. 

            K podstatnej zmene názvu došlo 26.3.1961. V tento deň členská schôdza mení názov na TJ ČSZTV Vihorlat Zemplínske Hámre. Po ukončení činnosti ČSZTV 30.6.1990 riadenie telovýchovy preberá SZTK (Slovenské združenie telesnej kultúry). Naša TJ sa stáva členom ATJK (Asociácie telovýchovných jednôt a klubov) a dňa 1.8.1990 je registrovaná na MVaŽP SR v Bratislave ako samostatná právna organizácia pod názvom TJ Vihorlat Zemplínske Hámre. V tomto čase už TJ viedol pán Františk Barna. Predsedom TJ bol úctihodných 35 rokov, od 7.2.1981 do 24.1.2016. 

         V súčasnosti túto funkciu zastáva Mgr. Dávid Žír. Telovýchovná jednota bola v minulosti najmasovejšou organizáciou pôsobiacou v obci. Jej členovia organizovali telovýchovný, športový a turistický život. Pod telovýchovnú jednotu kedysi patril futbalový oddiel, stolnotenisový oddiel, turistický oddiel, lyžiarsky oddiel a v obci sa tiež hrával šach a volejbal. Futbal, stolný tenis a šach sa hrávali aj súťažne v okresných majstrovských súťažiach. Najpríťažlivejšou hrou bol však vždy futbal. V súčasnosti už pod hlavičkou TJ Vihorlat Zemplínske Hámre aktívne pôsobí iba futbalový klub a čo sa týka právnej formy, tak funguje ako občianske združenie. 

ZDROJ: Kronika Obce Zemplínske Hámre