O nás

         Sme športový klub pôsobiaci v obci Zemplínske Hámre. Našim dlhodobým cieľom je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov členov klubu a športovej verejnosti v obci. Svojou činnosťou sa snažíme prispievať k rozvoju športu v obci. Dlhodobo sa snažíme vytvárať podmienky na šport pre deti a mládež, viesť ich k športu a zapajáť do majstrovských futbalových súťaží. Do našej činnosti patrí aj organizovanie športových podujatí a vytváranie podmienok pre aktívnu účasť našich členov na športových a spoločenských podujatiach. Členovia klubu sa podľa možnosti taktiež podieľajú aj na údržbe a zveľadovaní športového areálu. Vedenie klubu sa snaží vytvárať ekonomické, administratívne, materiálno-technické a personálne podmienky na činnosť TJ Vihorlat a jej členov. Prostredníctvom poverených zástupcov klub spolupracuje so samosprávnymi orgánmi a inštitúciami obce Zemplínske Hámre, so Slovenským futbalovým zväzom s inými športovými organizáciami.